ghost

有一天,宋书航穿到地球(现)来。。。。。。。。                                            
发现自己的一切都是一个网名为圣骑士的传说创造的。。。然后,打听到奶骑的住址。。上门查水表了……